You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ویتامین ها

DSM

ویتامین ها ترکیباتی هستند که وجود آنها برای عملکرد بدن مورد نیاز می باشند و اضافه نمودن آنها به جیره غذایی طیور الزامی می باشد.

انواع ویتامین ها :

ویتامین های محلول در آب شامل ویتامین های H2، گروه B ، کولین ، گروه C

ویتامینهای محلول در چربی شامب ویتامین های (K،E،D،A)

ویتامین ها ترکیبات آلی هستند که به مقداربسیار کمی در خوراک وجود دارند

بنابریاین باید به جیره طیور اضافه گردد . هرکدام از ویتامین ها وظایف خاص خود را دارند و کمبود آنها باعث ایجاد مشلات خاصی در بدن طیور می گردد

عنوان مقدار