You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

VEMOZYME F10000

خصوصیات آنزیم VEMOZYME F10000 

 

VEMOZYME F10000 یک آنزیم فیتاز بوده که هر گرم از آن حداقل دارای 10000 واحد آنزیم فیتاز می باشد . یک واحد آنزیم فیتاز معادل مقداری از فیتاز است که می تواند در مدت یک دقیقه در دمای 37 درجه سانتی گراد و در اسیدیته 5 یک میکرومل (1μmol) فسفر غیرآلی را از فیتات سدیم آزاد کند . 

 

مشخصات آنزیم VEMOZYME F10000

 

VEMOZYME F10000 در محدوده وسیعی از PH ( بین 2 تا 6 ) از فعالیت آنزیمی بسیار مطلوبی برخوردار می باشد، این فیتاز مقاوم به حرارت است و فعالیت آنزیمی آن در طول مدت نگهداری، و تمام مراحل ساخت پایدار می ماند. 

موارد مصرف : 

بیش از 60 تا 85 درصد از کل فسفر موجود در غلات و دانه های روغنی در بدن غیر نشخوارکنندگان جذب نمی گردد زیرا در این دسته از اقلام خوراکی به شکل فیتات ذخیره می شود. 

گرو ه های فسفری در اسید فایتیک دارای بار الکتریکی منفی بوده و میل زیادی برای اتصال به کاتیون های فلزی نظیر +Ca+2 ، Mg+2 ، Fe+2، K و ... را دارند، به همین دلیل اسید فایتیک بر جذب املاح اشاره شده تاثیر منفی می گذارد . 

 

 

 

عنوان مقدار